Każdy potrzebuje poczucia sensu życia, nadziei i ciepła. Taka powinna być społeczność na nasze czasy. To czyni człowieka szczęśliwym, a świat lepszym.
Celem Stowarzyszenia
„Do Źródła” jest, aby 
w spotkaniach przy muzyce, sztuce i słowie, stworzyć przychylne warunki 
ku temu, by taką właśnie społeczność tworzyć; 
by razem zbliżyć się 
do Jezusa, który jedynie ma moc wszystko 
w naszym życiu zmienić 
na lepsze.
Pragnieniem Stowarzyszenia
„Do Źródła” 
jest inspirowanie 
do przemiany życia, 
umysłu i serca w spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem 
oraz wsparcie 
w zastosowaniu wartości chrześcijańskich 
w codziennym życiu. 

 


Konferencja "Nabierz Ducha"

Opublikowany 2014/11/02

Słowa „Nabierz ducha” zostały zaczerpnięte z Księgi Aggeusza. Zasadniczą treścią tej księgi jest wezwanie całego Izraela do odbudowy świątyni, której odnowa wobec niesprzyjających okoliczności i narastających trudności została zaniechana i odłożona na lepsze czasy. Zamiast świątyni lud Boży wybudował sobie wobec tego, w międzyczasie, wygodne domy. Bóg wezwał jednak swój lud do pilnej odbudowy Jego świątyni, chcąc przez nią objawić światu swoją chwałą i udzielić zbawienia wszystkim narodom. Cały Izrael usłyszał wówczas przekazane przez proroka Aggeusza słowa od Boga: „Nabierzcie ducha, pracujcie, bo Ja jestem z wami”.

Wierzymy, że podobnie, jak kiedyś Bóg wzywał Izrael do odbudowy świątyni, tak dzisiaj wzywa wszystkich chrześcijan do odbudowy Kościoła, jako świątyni, w której On dozna czci i chwały. Aby tak się stało, chcemy jako chrześcijanie stanąć do budowy razem, przekraczając granice podziału i łamiąc mury nieufności, strachu i uprzedzenia. Wierzymy, że pomimo trudności, wznosząc się ponad różnice, stając w jedności wspólnego pragnienia szukania woli Boga, modląc się i słuchając Słowa Bożego, możemy rozpocząć budowę nowej rzeczywistości dla Kościoła i dla świata. Wierzymy, że możemy być narzędziem w rękach Boga przygotowującym drogę na przyjście Chrystusa. Wierzymy, że możemy być jednocześnie inspiracją dla siebie nawzajem poprzez odkrywanie w sobie bogactwa Bożego dziedzictwa, którym jesteśmy obdarowani. Dlatego chcemy wspólnie ogłaszać, „że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca” (Flp. 2,11). Razem chcemy stać się świątynią, w której On dozna uwielbienia, a przez którą świat pozna, że Jezus jest Mesjaszem.

"Nabierz Ducha" jest zorientowane na trzy zasadnicze cele, trzy składniki harmonijnego trójgłosu: uwielbienie Boga, jedność Kościoła oraz ewangelizację.

Uwielbienie, ponieważ Bóg jest absolutnie godzien tego, aby czcić Go dla Niego Samego, bez motywacji otrzymania czegoś w zamian. Wierzymy jednak, że w miejscu uwielbienia Boga, dzięki Jego łasce tworzy się pewna wspólnota obdarowań – Ty dajesz Bogu siebie, a On w zamian oddaj Ci siebie. Tworzy się nierozerwalna komunia Twoja z Nim, która ma wpływ na Twój sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości. Wchodzisz w największy dar relacji i bliskości z Bogiem.

Jedność, to nasza odpowiedź na słowa Chrystusa wypowiedziane w ogrodzie Getsemane podczas modlitwy do Ojca: "Proszę (...), aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś" (J. 17,21). Jedność chrześcijan jest nie tylko pragnieniem Boga, ale jest też potrzebna, aby świat uwierzył. Wierzymy, że kiedy Kościół staje razem i jest rozpoznawalny przez znak miłości, a nie przez znak swoich zastrzeżeń, negacji i obiekcji - to uwalnia moc ostatecznego przebudzenia wiary na świecie. 

Ewangelia, czyli dobra nowina o Jezusie Chrystusie, który może i chce przemienić Twoje życie. Wierzymy, że za głoszeniem Słowa Bożego o Jezusie idzie autoryzacja Ducha, "który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż to, o co my prosimy czy rozumiemy" (Ef. 3,20). Pod wpływem ożywczego przesłania Jezusa Chrystusa, bez usztywniających racji wyznaczonych ramami konfesyjności, naszym pragnieniem jest składanie świadectwa o niezgłębionej miłości i dobroci Boga, wskazywanie drogi zbawienia w Jezusie Chrystusie oraz zachęty i pocieszenia w Duchu Świętym.

Na "Nabierz Ducha" zapraszamy wszystkich, bez względu na nazwę wspólnoty, zboru czy parafii. Spotkania mają być przestrzenią dla budowy jedności chrześcijan oraz miejscem przemiany, metanoi w spotkaniu ze Zmartwychwstałym. 

"Nabierz Ducha"

Przeczytaj pozostałą część wpisu »